ข่าวสาร กิจกรรม กองทหารพลาธิการ กองพลที่1 รักษาพระองค์

กองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” บริเวณเส้นทางหน้าหน่วย
โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

กองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ติดตั้งป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณอาคารกองบังคับการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และเทิดทูนสถาบันฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ เมื่อ 8 มิถุนายน 2558

กองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ จัดกำลังพลของหน่วยเข้าร่วม
โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ บริเวณหน้าห้างไอทีแสควร์หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กทม.
เมื่อ 4 มิถุนายน 2558

ร้อยเอกกนกพงษ์ นิลรัตน์ ผู้บังคับกองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีประดับ
เครื่องหมายยศและมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลของหน่วย ที่ได้รับยศสูงขึ้นตามวาระ จำนวน 5 นาย
ณ ห้องอบรม กองทหารพลาธิการฯ เมื่อ 5 มิถุนายน 2558

กองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลของหน่วย จำนวน 20 นาย เข้าร่วมฟังการบรรยาย
การป้องกันอัคคีภัยและการใช้เครื่องมือดับเพลิงโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ จากหน่วยป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขตสามเสน ณ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ เมื่อ 5 มิถุนายน 2558

กองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จัดตัวแทนกำลังพลของหน่วย จำนวน 20 นาย ร่วมกิจกรรม
เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กทม.
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2558

กองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กระทำพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการและมอบ
ใบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร (แกนนำภาคประชาชน) รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 1ณ กองบังคับการ
กองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เมื่อ 30 เมษายน 2558

กองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาส
วันสงกรานต์ ณ กองบังคับการ กองทหารพลาธิการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เมื่อ 9 เมษายน 2558


© 2015 www.1stpalatikan.com All Rights Reserved.